Regulamin Konkursu
na przydatną opinię produktu 
1. Organizator

1.1. Organizatorem Konkursu na przydatną opinię produktu, zwanego dalej Konkursem, jest iLogic Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dmowskiego 13A/2, 50-203 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831753, NIP: 8982256589, REGON: 385687398, o kapitale zakładowym 45.000 PLN zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin

2.1. Regulamin Konkursu na przydatną opinię produktu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2.2. Regulamin jest udostępniony na stronie www.ilogic24.pl
2.3. Konkurs trwa od 01.04.2024 roku aż do odwołania.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) dokonanie zakupu dowolnego produktu od sprzedawcy iLogic_Polska lub Delphi_tools na platformie Allegro w okresie trwania konkursu,
b) napisanie i wystawienie przydatnej opinii zawierającą szczegółowe informacje na temat doświadczeń związanych z użytkowaniem produktu oraz opcjonalnie dołączy zdjęcie zakupionego produktu,
c) wyrażenie zgody na udział w konkursie poprzez wysłanie screena wystawionej opinii na adres bok@ilogic-polska.pl.
3.4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora, iLogic Sp. z o. o., ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) współpracownicy (kontrahenci) współpracujący przy obsłudze Konkursu.

4. Zadanie Konkursowe

4.1. Celem Konkursu jest zachęcenie uczestników do dzielenia się swoimi opiniami na temat produktu, doświadczeniem z jego użytkowania oraz nagrodzenie najbardziej przydatnych i interesujących opinii.
4.2. Opinia, o której mowa w punkcie 4.1. powinna być przydatna. Opinia jest przydatna, gdy:
a) jest pomocna przy dokonaniu zakupu przez innych kupujących,
b) zawiera praktyczne porady i wskazówki dla innych kupujących.
4.3. Uczestnik Konkursu może dodać zdjęcia zakupionych produktów do swojej opinii, nie wpływa to na prawidłowość wykonania Zadania konkursowego.
4.4. Po przesłaniu opinii w ramach Konkursu, Uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, nieodpłatną licencję umożliwiającą Organizatorowi wykorzystywanie opinii (traktowanej jako utwór zgodnie z przepisami prawa autorskiego) na różnych polach eksploatacji. Obejmuje to trwałe lub czasowe utrwalanie i powielanie opinii za pomocą dowolnej techniki, włączając w to wprowadzanie ich do pamięci komputera lub sieci internetowej, ich rozpowszechnianie, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, szczególnie w Internecie, katalogach lub materiałach reklamowych.. Uczestnik zgadza się na korzystanie z opinii z podaniem jego imienia lub bez podania jego imienia, nazwiska lub/i pseudonimu. Uczestnik także wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie i udostępnianie utworu bez konieczności podawania go jako autora.
4.5. Organizator odpowiada za stan i bezpieczeństwo swoich urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych podczas udziału w Konkursie. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo swoich własnych urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych podczas udziału w Konkursie.

5. Nagrody

5.1. Opinie będą oceniane przez Jury, które będzie składać się z przedstawicieli Organizatora. Jury wybierze Laureatów, uwzględniając kryteria opisane w punkcie 4.2 Regulaminu.
5.2. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody (dalej łącznie: Nagrody) w cyklu miesięcznym, raz na każdy miesiąc:
a) 1 nagrody w postaci e-vouchera do wykorzystania na stronie ilogic24.pl o wartości 100 zł ( słownie: sto złotych) z możliwością zwiększenia liczby e-voucherów przez Komisję.

Nagrody mają formę voucherów elektronicznych i są przekazywane elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Laureata.

b) Laureat Nagrody nie ma prawa wymienić jej na gotówkę lub innego rodzaju nagrodę.
5.3. Spośród wszystkich opinii biorących udział w Konkursie, w terminie 7 dni roboczych (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) od daty zakończenia danego miesiąca, Jury wybierze Laureatów.
5.4. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagrody w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu drogą mailową.
5.5. Voucher można wykorzystać w ciągu 30 dni od daty jego przesłania drogą mailową do Laureata.
5.6. Minimalna kwota zamówienia uprawniająca do wykorzystania vouchera wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
5.7. W przypadku niewykorzystania vouchera w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Laureata o jego przyznaniu, voucher traci swoją ważność.  Przez datę poinformowania Laureata należy rozumieć datę wysłania maila – data nadania na skrzynce Organizatora - do Laureata informacji o wygranej.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym "RODO").
6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. iLogic Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dmowskiego 13A/2, 50-203 Wrocław. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: bok@ilogic-polska.pl.
6.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:
a) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny,
b) prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – "zgoda", z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo
elekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,
6.4. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Uczestnikom Konkursu) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.
6.5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
6.6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
6.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas organizacji Konkursu,
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
e) czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
6.8. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora, mają prawo do:
a) złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych (uzyskanie informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych),
b) złożenia wniosku o sprostowanie danych osobowych,
c) złożenia wniosku o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) przeniesienia danych do innego administratora zgodnie z zasadami określonymi w RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
f) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6.9. Zachowując wszelkie gwarancje bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane, oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora, również innym podmiotom, w tym:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze),
c) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

7. Reklamacje

7.1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom, w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
7.2. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
7.3. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora bok@ilogic-polska.pl lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora: ul. Ostrowskiego 13b, 53-238 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na przydatną opinię – reklamacja”.
7.4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego, adres e-mail, numer kontaktowy oraz treść żądania.
7.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
7.6. Organizator zastrzega, że reklamacje otrzymane po upływie 14 dni od daty zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.
7.7. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji Komisji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu, w zależności od sposobu jej wniesienia, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest rozumiany jako gra losowa, loteria fantowa, zakład wzajemny ani loteria promocyjna, w których wynik zależy od przypadku.
8.2. Osoby korzystające z serwisu mogą kontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu bok@ilogic-polska.pl.
8.3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin i nie jest konieczne wyrażanie zgody w inny sposób.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie informacji o zmianach na stronach Serwisu wraz ze zmodyfikowanym tekstem Regulaminu, w przypadku:
a) konieczności spełnienia prawnego obowiązku, w tym dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego,
b) konieczność dostosowania Regulaminu do technicznych modyfikacji Serwisu,
c) zmiana rodzaju przyznawanych nagród w konkursie,
d) zmiana czasu trwania danej edycji z powodów organizacyjnych lub technicznych,
e) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu.
8.5. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na prawa Uczestników nabytych przed zmianą Regulaminu.
8.6. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w Konkursie w dowolnym momencie poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
8.7. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.